Modül:languages/data2

Vikisözlük sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Bu modül, 2 haneden oluşan dil kodlarına sahip dillerin verilerini barındırmaktadır, yani bir veri modülüdür.


local u = mw.ustring.char

-- UTF-8 encoded strings for some commonly-used diacritics
local GRAVE   = u(0x0300)
local ACUTE   = u(0x0301)
local CIRC   = u(0x0302)
local TILDE   = u(0x0303)
local MACRON  = u(0x0304)
local BREVE   = u(0x0306)
local DOTABOVE = u(0x0307)
local DIAER   = u(0x0308)
local CARON   = u(0x030C)
local DGRAVE  = u(0x030F)
local INVBREVE = u(0x0311)
local DOTBELOW = u(0x0323)
local RINGBELOW = u(0x0325)
local CEDILLA  = u(0x0327)
local OGONEK  = u(0x0328)

-- Puncuation to be used for standardChars field
local PUNCTUATION = ' \!\#\$\%\&\*\+\,\-\.\/\:\;\<\=\>\?\@\^\_\`\|\~\'\(\)'

local m = {}

m["aa"] = {
	canonicalName = "Afarca",
	otherNames = {"Qafar"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "cus",
}

m["ab"] = {
	canonicalName = "Abhazca",
	otherNames = {"Abkhazian", "Abxazo"},
	scripts = {"Cyrl", "Geor", "Latn"},
	family = "cau-abz",
	translit_module = "ab-translit",
	override_translit = true,
	entry_name = {
		from = {GRAVE, ACUTE},
		to  = {}} ,
}

m["ae"] = {
	canonicalName = "Zentçe",
	otherNames = {"Zend", "Old Bactrian"},
	scripts = {"Avst", "Gujr"},
	family = "ira-eas",
	translit_module = "Avst-translit",
}

m["af"] = {
	canonicalName = "Afrikanca",
	scripts = {"Latn", "Arab"},
	family = "gmw",
	ancestors = {"nl"},
	sort_key = {
		from = {"[äáâà]", "[ëéêè]", "[ïíîì]", "[öóôò]", "[üúûù]", "[ÿýŷỳ]", "^-", "'"},
		to  = {"a"	 , "e"	, "i"	, "o"	, "u" , "y" }} ,
}

m["ak"] = {
	canonicalName = "Akan dili",
	otherNames = {"Twi-Fante", "Twi", "Fante", "Fanti", "Asante", "Akuapem"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "alv-kwa",
}

m["am"] = {
	canonicalName = "Amharca",
	scripts = {"Ethi"},
	family = "sem-eth",
	translit_module = "Ethi-translit",
}

m["an"] = {
	canonicalName = "Aragonca",
	scripts = {"Latn"},
	family = "roa",
	ancestors = {"roa-oan"},
}

m["ar"] = {
	canonicalName = "Arapça",
	otherNames = {"Modern Standard Arabic", "Standard Arabic", "Literary Arabic", "Classical Arabic"},
	scripts = {"Arab", "Brai"},
	family = "sem-arb",
	-- alif waṣl to alif, remove diacritics
	entry_name = {
		from = {u(0x0671), u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652), u(0x0670), u(0x0640)},
		to  = {u(0x0627)}},
	translit_module = "ar-translit",
}

m["as"] = {
	canonicalName = "Assam dili",
	scripts = {"Beng"},
	family = "inc",
	ancestors = {"inc-mgd"},
}

m["av"] = {
	canonicalName = "Avarca",
	otherNames = {"Avaric"},
	scripts = {"Cyrl"},
	family = "cau-nec",
	ancestors = {"oav"},
	translit_module = "av-translit",
	override_translit = true,
	entry_name = {
		from = {GRAVE, ACUTE},
		to  = {}} ,
}

m["ay"] = {
	canonicalName = "Aymaraca",
	otherNames = {"Southern Aymara", "Central Aymara"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "sai-aym",
}

m["az"] = {
	canonicalName = "Azerice",
	otherNames = {"Azerbaijani", "Azari", "Azeri Turkic", "Azerbaijani Turkic", "North Azerbaijani", "South Azerbaijani", "Afshar", "Afshari", "Afshar Azerbaijani", "Afchar", "Qashqa'i", "Qashqai", "Kashkay", "Sonqor"},
	scripts = {"Latn", "Cyrl", "fa-Arab"},
	family = "trk-ogz",
}

m["ba"] = {
	canonicalName = "Başkurtça",
	scripts = {"Cyrl"},
	family = "trk-kip",
	translit_module = "ba-translit",
	override_translit = true,
}

m["be"] = {
	canonicalName = "Beyaz Rusça",
	otherNames = {"Belorussian", "Belarusan", "Bielorussian", "Byelorussian", "Belarussian", "White Russian"},
	scripts = {"Cyrl"},
	family = "zle",
	ancestors = {"orv"},
	translit_module = "be-translit",
	sort_key = {
		from = {"Ё", "ё"},
		to  = {"Е" , "е"}},
	entry_name = {
		from = {"Ѐ", "ѐ", GRAVE, ACUTE},
		to  = {"Е", "е"}},
}

m["bg"] = {
	canonicalName = "Bulgarca",
	scripts = {"Cyrl"},
	family = "zls",
	translit_module = "bg-translit",
	entry_name = {
		from = {"Ѐ", "ѐ", "Ѝ", "ѝ", GRAVE, ACUTE},
		to  = {"Е", "е", "И", "и"}},
}

m["bh"] = {
	canonicalName = "Biharca",
	scripts = {"Deva"},
	family = "inc",
	ancestors = {"inc-mgd"},
}

m["bi"] = {
	canonicalName = "Bislama dili",
	scripts = {"Latn"},
	family = "crp",
	ancestors = {"en"},
}

m["bm"] = {
	canonicalName = "Bambara dili",
	otherNames = {"Bamanankan"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "dmn",
}

m["bn"] = {
	canonicalName = "Bengalce",
	otherNames = {"Bangla"},
	scripts = {"Beng"},
	family = "inc",
	ancestors = {"inc-mgd"},
	translit_module = "bn-translit",
}

m["bo"] = {
	canonicalName = "Tibetçe",
	otherNames = {"Ü", "Dbus", "Lhasa", "Lhasa Tibetan", "Amdo Tibetan", "Amdo", "Panang", "Khams", "Khams Tibetan", "Khamba", "Tseku", "Dolpo", "Humla", "Limi", "Lhomi", "Shing Saapa", "Mugom", "Mugu", "Nubri", "Walungge", "Gola", "Thudam", "Lowa", "Loke", "Mustang", "Tichurong"},
	scripts = {"Tibt"},
	family = "tbq",
	ancestors = {"xct"},
	translit_module = "bo-translit",
	override_translit = true,
}

m["br"] = {
	canonicalName = "Bretonca",
	scripts = {"Latn"},
	family = "cel-bry",
	ancestors = {"xbm"},
}

m["bs"] = {
	canonicalName = "Boşnakça",
}

m["ca"] = {
	canonicalName = "Katalanca",
	otherNames = {"Valencian"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "roa",
	ancestors = {"roa-oca"},
	sort_key = {
		from = {"à", "[èé]", "[íï]", "[òó]", "[úü]", "ç", "l·l"},
		to  = {"a", "e"  , "i"  , "o"  , "u"  , "c", "ll" }} ,
}

m["ce"] = {
	canonicalName = "Çeçence",
	scripts = {"Cyrl"},
	family = "cau-nkh",
	translit_module = "ce-translit",
	override_translit = true,
	entry_name = {
		from = {MACRON},
		to  = {}},
}

m["ch"] = {
	canonicalName = "Chamorro dili",
	otherNames = {"Chamoru"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "poz-sus",
}

m["co"] = {
	canonicalName = "Korsikaca",
	otherNames = {"Corsu"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "roa",
}

m["cr"] = {
	canonicalName = "Kri dili",
	scripts = {"Cans", "Latn"},
	family = "alg",
	translit_module = "cr-translit",
}

m["cs"] = {
	canonicalName = "Çekçe",
	scripts = {"Latn"},
	family = "zlw",
	ancestors = {"zlw-ocs"},
	sort_key = {
		from = {"á", "é", "í", "ó", "[úů]", "ý"},
		to  = {"a", "e", "i", "o", "u"  , "y"}} ,
}

m["cu"] = {
	canonicalName = "Eski Slavca",
	otherNames = {"Old Church Slavic"},
	scripts = {"Cyrs", "Glag"},
	family = "zls",
	translit_module = "Cyrs-Glag-translit",
	entry_name = {
		from = {u(0x0484)}, -- kamora
		to  = {}},
	sort_key = {
		from = {"оу", "є"},
		to  = {"у" , "е"}} ,
}

m["cv"] = {
	canonicalName = "Çuvaşça",
	scripts = {"Cyrl"},
	family = "trk-ogr",
	translit_module = "cv-translit",
	override_translit = true,
}

m["cy"] = {
	canonicalName = "Galce",
	scripts = {"Latn"},
	family = "cel-bry",
	ancestors = {"wlm"},
	sort_key = {
		from = {"[âáàä]", "[êéèë]", "[îíìï]", "[ôóòö]", "[ûúùü]", "[ŵẃẁẅ]", "[ŷýỳÿ]", "'"},
		to  = {"a"	 , "e"	 , "i"	 , "o"	 , "u"	 , "w"	 , "y"	 }} ,
}

m["da"] = {
	canonicalName = "Danca",
	scripts = {"Latn"},
	family = "gmq",
	ancestors = {"gmq-oda"},
}

m["de"] = {
	canonicalName = "Almanca",
	otherNames = {"High German", "New High German", "Deutsch"},
	scripts = {"Latn", "Latf"},
	family = "gmw",
	ancestors = {"gmh"},
	sort_key = {
		from = {"[äàáâå]", "[ëèéê]", "[ïìíî]", "[öòóô]", "[üùúû]", "ß" },
		to  = {"a"	 , "e"	 , "i"	 , "o"	 , "u"	 , "ss"}} ,
}

m["dv"] = {
	canonicalName = "Divehi dili",
	otherNames = {"Divehi", "Mahal", "Mahl", "Maldivian"},
	scripts = {"Thaa"},
	family = "inc",
	ancestors = {"pmh"},
	translit_module = "dv-translit",
	override_translit = true,
}

m["dz"] = {
	canonicalName = "Butanca",
	scripts = {"Tibt"},
	family = "tbq",
	ancestors = {"xct"},
	translit_module = "bo-translit",
	override_translit = true,
}

m["ee"] = {
	canonicalName = "Ewe dili",
	scripts = {"Latn"},
	family = "alv-von",
}

m["el"] = {
	canonicalName = "Yunanca",
	otherNames = {"Modern Yunanca", "Neo-Hellenic"},
	scripts = {"Grek", "Brai"},
	family = "grk",
	ancestors = {"grc"},
	translit_module = "el-translit",
	override_translit = true,
	sort_key = { -- Keep this synchronized with grc, cpg, pnt
		from = {"[ᾳάᾴὰᾲᾶᾷἀᾀἄᾄἂᾂἆᾆἁᾁἅᾅἃᾃἇᾇ]", "[έὲἐἔἒἑἕἓ]", "[ῃήῄὴῂῆῇἠᾐἤᾔἢᾒἦᾖἡᾑἥᾕἣᾓἧᾗ]", "[ίὶῖἰἴἲἶἱἵἳἷϊΐῒῗ]", "[όὸὀὄὂὁὅὃ]", "[ύὺῦὐὔὒὖὑὕὓὗϋΰῢῧ]", "[ῳώῴὼῲῶῷὠᾠὤᾤὢᾢὦᾦὡᾡὥᾥὣᾣὧᾧ]", "ῥ", "ς"},
		to  = {"α"						, "ε"		 , "η"						, "ι"				, "ο"		 , "υ"				, "ω"						, "ρ", "σ"}} ,
}

m["en"] = {
	canonicalName = "İngilizce",
	otherNames = {"Modern İngilizce", "New English", "Hawaiian Creole English", "Hawai'ian Creole English", "Hawaiian Creole", "Hawai'ian Creole", "Polari", "Yinglish"}, -- all but the first three are names of subsumed dialects which once had codes
	scripts = {"Latn", "Brai", "Shaw", "Dsrt"}, -- entries in Shaw or Dsrt might require prior discussion
	family = "gmw",
	ancestors = {"enm"},
	sort_key = {
		from = {"[äàáâåā]", "[ëèéêē]", "[ïìíîī]", "[öòóôō]", "[üùúûū]", "æ" , "œ" , "[çč]", "ñ", "'"},
		to  = {"a"    , "e"   , "i"   , "o"   , "u"   , "ae", "oe", "c"  , "n"}},
	wikimedia_codes = {"en", "simple"},
	standardChars = "A-Za-z0-9" .. PUNCTUATION .. u(0x2800) .. "-" .. u(0x28FF)
}

m["eo"] = {
	canonicalName = "Esperanto dili",
	scripts = {"Latn"},
	family = "art",
	sort_key = {
		from = {"[áà]", "[éè]", "[íì]", "[óò]", "[úù]", "[ĉ]", "[ĝ]", "[ĥ]", "[ĵ]", "[ŝ]", "[ŭ]"},
		to  = {"a"	  , "e" , "i" , "o" , "u", "cĉ", "gĉ", "hĉ", "jĉ", "sĉ", "uĉ"}} ,
}

m["es"] = {
	canonicalName = "İspanyolca",
	otherNames = {"Castilian", "Amazonian Spanish", "Amazonic Spanish", "Loreto-Ucayali Spanish"},
	scripts = {"Latn", "Brai"},
	family = "roa",
	ancestors = {"osp"},
	sort_key = {
		from = {"á", "é", "í", "ó", "[úü]", "ç", "ñ"},
		to  = {"a", "e", "i", "o", "u"  , "c", "n"}},
	standardChars = "A-VXYZa-vxyz0-9ÁáÉéÍíÓóÚúÑñ¿¡" .. PUNCTUATION
}

m["et"] = {
	canonicalName = "Estonca",
	scripts = {"Latn"},
	family = "fiu-fin",
}

m["eu"] = {
	canonicalName = "Baskça",
	otherNames = {"Euskara"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "euq",
}

m["fa"] = {
	canonicalName = "Farsça",
	otherNames = {"Farsi", "New Persian", "Modern Persian", "Western Persian", "Iranian Persian", "Eastern Persian", "Dari", "Aimaq", "Aimak", "Aymaq", "Eimak"},
	scripts = {"fa-Arab"},
	family = "ira-wes",
	ancestors = {"pal"}, -- "ira-mid"
	entry_name = {
		from = {u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652)},
		to  = {}} ,
}

m["ff"] = {
	canonicalName = "Fula dili",
	otherNames = {"Adamawa Fulfulde", "Bagirmi Fulfulde", "Borgu Fulfulde", "Central-Eastern Niger Fulfulde", "Fulani", "Fulfulde", "Maasina Fulfulde", "Nigerian Fulfulde", "Pular", "Pulaar", "Western Niger Fulfulde"}, -- Maasina, etc are dialects, subsumed into this code
	scripts = {"Latn"},
	family = "alv-sng",
}

m["fi"] = {
	canonicalName = "Fince",
	otherNames = {"Suomi", "Botnian"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "fiu-fin",
	entry_name = {
		from = {"ˣ"}, -- Used to indicate gemination of the next consonant
		to  = {}},
	sort_key = {
		from = {"[áàâã]", "[éèêẽ]", "[íìîĩ]", "[óòôõ]", "[úùûũ]", "[ýỳŷüű]", "[øõő]", "æ" , "œ" , "[čç]", "š", "ž", "ß" , "[':]"},
		to  = {"a"	 , "e"	 , "i"	 , "o"	 , "u"	 , "y"	 , "ö"	, "ae", "oe", "c"  , "s", "z", "ss"}} ,
}

m["fj"] = {
	canonicalName = "Fiji dili",
	scripts = {"Latn"},
	family = "poz-occ",
}

m["fo"] = {
	canonicalName = "Faroe dili",
	scripts = {"Latn"},
	family = "gmq",
	ancestors = {"non"},
}

m["fr"] = {
	canonicalName = "Fransızca",
	otherNames = {"Modern Fransızca"},
	scripts = {"Latn", "Brai"},
	family = "roa-oil",
	ancestors = {"frm"},
	sort_key = {
		from = {"[áàâä]", "[éèêë]", "[íìîï]", "[óòôö]", "[úùûü]", "[ýỳŷÿ]", "ç", "æ" , "œ" , "'"},
		to  = {"a"	 , "e"	 , "i"	 , "o"	 , "u"	 , "y"	 , "c", "ae", "oe"}},
	standardChars = "A-Za-z0-9ÀÂÇÉÈÊËÎÏÔŒÛÙÜàâçéèêëîïôœûùü«»" .. PUNCTUATION
}

m["fy"] = {
	canonicalName = "Frizce",
	otherNames = {"Western Frisian", "Frisian"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "gmw-fri",
	ancestors = {"ofs"},
}

m["ga"] = {
	canonicalName = "İrlandaca",
	otherNames = {"Irish Gaelic"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "cel-gae",
	ancestors = {"mga"},
	sort_key = {
		from = {"á", "é", "í", "ó", "ú", "ý", "ḃ" , "ċ" , "ḋ" , "ḟ" , "ġ" , "ṁ" , "ṗ" , "ṡ" , "ṫ" },
		to  = {"a", "e", "i", "o", "u", "y", "bh", "ch", "dh", "fh", "gh", "mh", "ph", "sh", "th"}} ,
}

m["gd"] = {
	canonicalName = "İskoçça",
	otherNames = {"Gàidhlig", "Highland Gaelic", "Scots Gaelic", "Scottish"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "cel-gae",
	ancestors = {"mga"},
	sort_key = {
		from = {"[áà]", "[éè]", "[íì]", "[óò]", "[úù]", "[ýỳ]"},
		to  = {"a"  , "e"  , "i"  , "o"  , "u"  , "y"  }} ,
}

m["gl"] = {
	canonicalName = "Galiçyaca",
	scripts = {"Latn"},
	family = "roa",
	ancestors = {"roa-opt"},
	sort_key = {
		from = {"á", "é", "í", "ó", "ú"},
		to  = {"a", "e", "i", "o", "u"}} ,
}

m["gn"] = {
	canonicalName = "Guaraní dili",
	scripts = {"Latn"},
	family = "tup-gua",
}

m["gu"] = {
	canonicalName = "Gucaratça",
	scripts = {"Gujr"},
	family = "inc",
	ancestors = {"inc-ogu"},
	translit_module = "gu-translit",
}

m["gv"] = {
	canonicalName = "Manksça",
	otherNames = {"Manx Gaelic"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "cel-gae",
	ancestors = {"mga"},
	sort_key = {
		from = {"ç", "-"},
		to  = {"c"}} ,
}

m["ha"] = {
	canonicalName = "Hausaca",
	scripts = {"Latn", "Arab"},
	family = "cdc-wst",
}

m["he"] = {
	canonicalName = "İbranice",
	otherNames = {"Ivrit"},
	scripts = {"Hebr", "Phnx", "Brai"},
	family = "sem-can",
	entry_name = {
		from = {"[" .. u(0x0591) .. "-" .. u(0x05BD) .. u(0x05BF) .. "-" .. u(0x05C5) .. u(0x05C7) .. "]"},
		to  = {}} ,
}

m["hi"] = {
	canonicalName = "Hintçe",
	otherNames = {"Braj", "Brij Bhasha", "Braj Bhasha", "Braj Bhāshā", "Braj Bhakha", "Dehaati Zabaan"},
	scripts = {"Deva", "Guru"}, -- Guru for the subsumed variety Braj
	family = "inc",
	ancestors = {"inc-ohi"},
	translit_module = "hi-translit",
}

m["ho"] = {
	canonicalName = "Hiri Motu dili",
	otherNames = {"Pidgin Motu", "Police Motu"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "crp",
	ancestors = {"meu"},
}

m["hr"] = {
	canonicalName = "Hırvatça",
}

m["ht"] = {
	canonicalName = "Haitice",
	otherNames = {"Creole", "Haitian", "Kreyòl"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "crp",
}

m["hu"] = {
	canonicalName = "Macarca",
	otherNames = {"Magyar"},
	scripts = {"Latn", "Hung"},
	family = "urj-ugr",
	ancestors = {"ohu"},
	sort_key = {
		from = {"á", "é", "í", "ó", "ú", "ő", "ű"},
		to  = {"a", "e", "i", "o", "u", "ö", "ü"}} ,
}

m["hy"] = {
	canonicalName = "Ermenice",
	otherNames = {"Modern Armenian", "Eastern Armenian", "Western Armenian"},
	scripts = {"Armn", "Brai"},
	family = "hyx",
	ancestors = {"axm"},
	translit_module = "Armn-translit",
	override_translit = true,
	sort_key = {
		from = {"ու", "և", "եւ"},
		to  = {"ւ", "եվ", "եվ"}},
	entry_name = {
		from = {"՞", "՜", "՛", "՟", "և", "<sup>յ</sup>", "<sup>ի</sup>"},
		to  = {"", "", "", "", "եւ", "յ", "ի"}} ,
}

m["hz"] = {
	canonicalName = "Herero dili",
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt",
}

m["ia"] = {
	canonicalName = "İnterlingua dili",
	scripts = {"Latn"},
	family = "art",
}

m["id"] = {
	canonicalName = "Endonezce",
	scripts = {"Latn"},
	family = "poz-mly",
	ancestors = {"ms"},
}

m["ie"] = {
	canonicalName = "İnterlingue dili",
	otherNames = {"Occidental"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "art",
}

m["ig"] = {
	canonicalName = "İgbo dili",
	scripts = {"Latn"},
	family = "nic-bco",
}

m["ii"] = {
	canonicalName = "Siçuan Yi dili",
	otherNames = {"Nuosu", "Nosu", "Northern Yi", "Liangshan Yi"},
	scripts = {"Yiii"},
	family = "tbq-lol",
}

m["ik"] = {
	canonicalName = "İnupiak dili",
	otherNames = {"Inupiaq", "Iñupiaq", "Inupiatun"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "esx-inu",
}

m["io"] = {
	canonicalName = "İdo dili",
	scripts = {"Latn"},
	family = "art",
}

m["is"] = {
	canonicalName = "İzlandaca",
	scripts = {"Latn"},
	family = "gmq",
	ancestors = {"non"},
}

m["it"] = {
	canonicalName = "İtalyanca",
	scripts = {"Latn"},
	family = "roa",
	sort_key = {
		from = {"[àáâäå]", "[èéêë]", "[ìíîï]", "[òóôö]", "[ùúûü]"},
		to  = {"a"	 , "e"	 , "i"	 , "o"	 , "u"	 }} ,
}

m["iu"] = {
	canonicalName = "İnuktitut dili",
	otherNames = {"Eastern Canadian Inuktitut", "Eastern Canadian Inuit", "Western Canadian Inuktitut", "Western Canadian Inuit", "Western Canadian Inuktun", "Inuinnaq", "Inuinnaqtun", "Inuvialuk", "Inuvialuktun", "Nunavimmiutit", "Nunatsiavummiut", "Aivilimmiut", "Natsilingmiut", "Kivallirmiut", "Siglit", "Siglitun"},
	scripts = {"Cans", "Latn"},
	family = "esx-inu",
	translit_module = "iu-translit",
	override_translit = true,
}

m["ja"] = {
	canonicalName = "Japonca",
	otherNames = {"Modern Japonca", "Nipponese", "Nihongo"},
	scripts = {"Jpan", "Latn", "Hira", "Brai"},
	family = "jpx",
	ancestors = {"ojp"},
	--[[
	sort_key = {
		from = {"[ぁァア]", "[ぃィイ]", "[ぅゔゥウヴ]", "[ぇェエ]", "[ぉォオ]", "[がゕカガヵ]", "[ぎキギ]", "[ぐクグㇰ]", "[げゖケゲヶ]", "[ごコゴ]", "[ざサザ]", "[じシジㇱ]", "[ずスズㇲ]", "[ぜセゼ]", "[ぞソゾ]", "[だタダ]", "[ぢチヂ]", "[っづッツヅ]", "[でテデ]", "[どトドㇳ]", "ナ", "ニ", "[ヌㇴ]", "ネ", "ノ", "[ばぱハバパㇵ]", "[びぴヒビピㇶ]", "[ぶぷフブプㇷ]", "[べぺヘベペㇸ]", "[ぼぽホボポㇹ]", "マ", "ミ", "[ムㇺ]", "メ", "モ", "[ゃャヤ]", "[ゅュユ]", "[ょョヨ]", "[ラㇻ]", "[リㇼ]", "[ルㇽ]", "[レㇾ]", "[ロㇿ]", "[ゎヮワヷ]", "[ヰヸ]", "[ヱヹ]", "[ヲヺ]", "ン", "[゙゚゛゜ゝゞ・ヽヾ]", "𛀀"},
		to  = {"あ", "い", "う", "え", "お", "か", "き", "く", "け", "こ", "さ", "し", "す", "せ", "そ", "た", "ち", "つ", "て", "と", "な", "に", "ぬ", "ね", "の", "は", "ひ", "ふ", "へ", "ほ", "ま", "み", "む", "め", "も", "や", "ゆ", "よ", "ら", "り", "る", "れ", "ろ", "わ", "ゐ", "ゑ", "を", "ん", "", "え"}},
	]]
}

m["jv"] = {
	canonicalName = "Cava dili",
	scripts = {"Latn", "Java"},
	family = "poz-sus",
	translit_module = "jv-translit",
	ancestors = {"kaw"},
	link_tr = true,
}

m["ka"] = {
	canonicalName = "Gürcüce",
	otherNames = {"Kartvelian", "Judeo-Georgian", "Kivruli", "Gruzinic"},
	scripts = {"Geor", "Geok", "Hebr"}, -- Hebr is used to write Judeo-Georgian
	family = "ccs-gzn",
	ancestors = {"oge"},
	translit_module = "Geor-translit",
	override_translit = true,
	entry_name = {
		from = {"̂"},
		to  = {""}},
}

m["kg"] = {
	canonicalName = "Kongo dili",
	otherNames = {"Kikongo", "Koongo", "Laari", "San Salvador Kongo", "Yombe"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt",
}

m["ki"] = {
	canonicalName = "Kikuyu dili",
	otherNames = {"Gikuyu", "Gĩkũyũ"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt",
}

m["kj"] = {
	canonicalName = "Kwanyama dili",
	otherNames = {"Kuanyama", "Oshikwanyama"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt",
}

m["kk"] = {
	canonicalName = "Kazakça",
	scripts = {"Cyrl", "Latn", "Arab", "kk-Arab"},
	family = "trk-kip",
	translit_module = "kk-translit",
	override_translit = true,
}

m["kl"] = {
	canonicalName = "Grönlandca",
	otherNames = {"Kalaallisut"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "esx-inu",
}

m["km"] = {
	canonicalName = "Kmer dili",
	otherNames = {"Cambodian"},
	scripts = {"Khmr"},
	family = "mkh",
	ancestors = {"mkh-mkm"},
	translit_module = "km-translit",
}

m["kn"] = {
	canonicalName = "Kannada dili",
	scripts = {"Knda"},
	family = "dra",
	translit_module = "kn-translit",
}

m["ko"] = {
	canonicalName = "Korece",
	otherNames = {"Modern Korean"},
	scripts = {"Kore", "Brai"},
	family = "qfa-kor",
	ancestors = {"okm"},
	translit_module = "ko-translit",
}

m["kr"] = {
	canonicalName = "Kanuri dili",
	otherNames = {"Kanembu", "Bilma Kanuri", "Central Kanuri", "Manga Kanuri", "Tumari Kanuri"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "ssa-sah",
}

m["ks"] = {
	canonicalName = "Keşmirce",
	scripts = {"ks-Arab", "Deva"},
	family = "inc-dar",
}

m["ku"] = {
	canonicalName = "Kürtçe",
	scripts = {"Latn", "ku-Arab", "Armn", "Cyrl"},
	family = "ira-wes",
}

-- "kv" IS TREATED AS "koi", "kpv", SEE WT:LT

m["kw"] = {
	canonicalName = "Kernevekçe",
	scripts = {"Latn"},
	family = "cel-bry",
	ancestors = {"cnx"},
}

m["ky"] = {
	canonicalName = "Kırgızca",
	otherNames = {"Kirghiz", "Kirgiz"},
	scripts = {"Cyrl", "Latn", "Arab"},
	family = "trk-kip",
	translit_module = "ky-translit",
	override_translit = true,
}

m["la"] = {
	canonicalName = "Latince",
	scripts = {"Latn"},
	family = "itc",
	ancestors = {"itc-ola"},
	entry_name = {
		from = {"[ĀĂ]", "[āă]", "[ĒĔ]", "[ēĕë]", "[ĪĬÏ]", "[īĭï]", "[ŌŎ]", "[ōŏ]", "[ŪŬÜ]", "[ūŭü]", "Ȳ", "ȳ", MACRON, BREVE, DIAER},
		to  = {"A", "a", "E", "e", "I", "i", "O", "o", "U", "u", "Y", "y"}},
}

m["lb"] = {
	canonicalName = "Lüksemburgca",
	scripts = {"Latn"},
	family = "gmw",
	ancestors = {"gmh"},
}

m["lg"] = {
	canonicalName = "Luganda dili",
	otherNames = {"Ganda", "Oluganda"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt",
	entry_name = {
		from = {"á", "Á", "é", "É", "í", "Í", "ó", "Ó", "ú", "Ú", "ń", "Ń", "ḿ", "Ḿ", "â", "Â", "ê", "Ê", "î", "Î", "ô", "Ô", "û", "Û" },
		to  = {"a", "A", "e", "E", "i", "I", "o", "O", "u", "U", "n", "N", "m", "M", "a", "A", "e", "E", "i", "I", "o", "O", "u", "U",}},
	sort_key = {
		from = {"ŋ"},
		to  = {"n"}} 
}

m["li"] = {
	canonicalName = "Limburgca",
	otherNames = {"Limburgan", "Limburgian", "Limburgic"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "gmw",
	ancestors = {"dum"},
}

m["ln"] = {
	canonicalName = "Lingala dili",
	otherNames = {"Ngala"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt",
}

m["lo"] = {
	canonicalName = "Lao dili",
	otherNames = {"Laotian"},
	scripts = {"Laoo"},
	family = "tai-swe",
	translit_module = "lo-translit",
	sort_key = {
		from = {"ຼ", "ຽ", "ໜ", "ໝ", "([ເແໂໃໄ])([ກ-ຮ])"},
		to  = {"ລ", "ຍ", "ຫນ", "ຫມ", "%2%1"}},
}

m["lt"] = {
	canonicalName = "Litvanca",
	scripts = {"Latn"},
	family = "bat",
	ancestors = {"olt"},
	entry_name = {
		from = {"[áãà]", "[ÁÃÀ]", "[éẽè]", "[ÉẼÈ]", "[íĩì]", "[ÍĨÌ]", "[ýỹ]", "[ÝỸ]", "ñ", "[óõò]", "[ÓÕÒ]", "[úũù]", "[ÚŨÙ]", ACUTE, GRAVE, TILDE},
		to  = {"a",    "A",   "e",   "E",   "i",   "I",   "y",  "Y",  "n",  "o",  "O",   "u",   "U"}} ,
}

m["lu"] = {
	canonicalName = "Luba-Katanga",
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt",
}

m["lv"] = {
	canonicalName = "Letonca",
	otherNames = {"Lettish", "Lett"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "bat",
	entry_name = {
		-- This attempts to convert vowels with tone marks to vowels either with
		-- or without macrons. Specifically, there should be no macrons if the
		-- vowel is part of a diphthong (including resonant diphthongs such
		-- pìrksts -> pirksts not #pīrksts). What we do is first convert the
		-- vowel + tone mark to a vowel + tilde in a decomposed fashion,
		-- then remove the tilde in diphthongs, then convert the remaining
		-- vowel + tilde sequences to macroned vowels, then delete any other
		-- tilde. We leave already-macroned vowels alone: Both e.g. ar and ār
		-- occur before consonants. FIXME: This still might not be sufficient.
		from = {"Ȩ", "ȩ", "[ÂÃÀ]", "[âãà]", "[ÊẼÈ]", "[êẽè]", "[ÎĨÌ]", "[îĩì]", "[ÔÕÒ]", "[ôõò]", "[ÛŨÙ]", "[ûũù]", "[ÑǸ]", "[ñǹ]", "[" .. CIRC .. TILDE ..GRAVE .."]", "([aAeEiIoOuU])" .. TILDE .."?([lrnmuiLRNMUI])" .. TILDE .. "?([^aAeEiIoOuUāĀēĒīĪūŪ])", "([aAeEiIoOuU])" .. TILDE .."?([lrnmuiLRNMUI])" .. TILDE .."?$", "([iI])" .. TILDE .. "?([eE])" .. TILDE .. "?", "A" .. TILDE, "a" .. TILDE, "E" .. TILDE, "e" .. TILDE, "I" .. TILDE, "i" .. TILDE, "U" .. TILDE, "u" .. TILDE, TILDE},
		to  = {"E", "e", "A" .. TILDE, "a" .. TILDE, "E" .. TILDE, "e" .. TILDE, "I" .. TILDE, "i" .. TILDE, "O", "o", "U" .. TILDE, "u" .. TILDE, "N", "n", TILDE, "%1%2%3", "%1%2", "%1%2", "Ā", "ā", "Ē", "ē", "Ī", "ī", "Ū", "ū", ""}},
}

m["mg"] = {
	canonicalName = "Malgaşça",
	otherNames = {"Betsimisaraka Malagasy", "Betsimisaraka", "Northern Betsimisaraka Malagasy", "Northern Betsimisaraka", "Southern Betsimisaraka Malagasy", "Southern Betsimisaraka", "Bara Malagasy", "Bara", "Masikoro Malagasy", "Masikoro", "Antankarana", "Antankarana Malagasy", "Plateau Malagasy", "Sakalava", "Tandroy Malagasy", "Tandroy", "Tanosy", "Tanosy Malagasy", "Tesaka", "Tsimihety", "Tsimihety Malagasy", "Bushi", "Shibushi", "Kibushi", "Sakalava"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "poz-bre",
}

m["mh"] = {
	canonicalName = "Marşalca",
	scripts = {"Latn"},
	family = "poz-mic",
	sort_key = {
		from = {"ā" , "ļ" , "m̧" , "ņ" , "n̄" , "o̧" , "ō" , "ū" },
		to  = {"a~", "l~", "m~", "n~", "n~~", "o~", "o~~", "u~"}} ,
}

m["mi"] = {
	canonicalName = "Maorice",
	otherNames = {"Māori"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "poz-pol",
}

m["mk"] = {
	canonicalName = "Makedonca",
	scripts = {"Cyrl"},
	family = "zls",
	translit_module = "mk-translit",
	entry_name = {
		from = {ACUTE},
		to  = {}},
}

m["ml"] = {
	canonicalName = "Malayalam dili",
	scripts = {"Mlym"},
	family = "dra",
	translit_module = "ml-translit",
	override_translit = true,
}

m["mn"] = {
	canonicalName = "Moğolca",
	otherNames = {"Khalkha Mongolian"},
	scripts = {"Cyrl", "Mong", "Soyo", "Zanb"}, -- entries in Soyo or Zanb might require prior discussion
	family = "xgn",
	ancestors = {"cmg"},
	translit_module = "mn-translit",
	override_translit = true,
}

m["mo"] = {
	canonicalName = "Moldovaca",
}

m["mr"] = {
	canonicalName = "Marathi dili",
	scripts = {"Deva", "Modi"},
	family = "inc",
	ancestors = {"omr"},
	translit_module = "hi-translit",
}

m["ms"] = {
	canonicalName = "Malayca",
	otherNames = {"Malaysian", "Standard Malay", "Orang Seletar", "Orang Kanaq", "Jakun", "Temuan"},
	scripts = {"Latn", "Arab"},
	family = "poz-mly",
}

m["mt"] = {
	canonicalName = "Maltaca",
	scripts = {"Latn"},
	family = "sem-arb",
	ancestors = {"sqr"},
}

m["my"] = {
	canonicalName = "Birmanca",
	otherNames = {"Myanmar"},
	scripts = {"Mymr"},
	family = "tbq-brm",
	ancestors = {"obr"},
	translit_module = "my-translit",
	override_translit = true,
}

m["na"] = {
	canonicalName = "Nauruca",
	otherNames = {"Nauru"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "poz-mic",
}

m["nb"] = {
	canonicalName = "Bokmål dili",
	otherNames = {"Bokmål"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "gmq",
	ancestors = {"gmq-mno"},
	wikimedia_codes = {"no"},
}

m["nd"] = {
	canonicalName = "Kuzey Ndebele dili",
	otherNames = {"North Ndebele"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt-ngu",
	entry_name = {
		from = {"[āàáâǎ]", "[ēèéêě]", "[īìíîǐ]", "[ōòóôǒ]", "[ūùúûǔ]", "ḿ", "[ǹńň]", MACRON, ACUTE, GRAVE, CIRC, CARON},
		to  = {"a"   , "e"   , "i"   , "o"   , "u"   , "m", "n"  }},
}

m["ne"] = {
	canonicalName = "Nepalce",
	otherNames = {"Nepalese"},
	scripts = {"Deva"},
	family = "inc",
	translit_module = "ne-translit",
}

m["ng"] = {
	canonicalName = "Ndonga dili",
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt",
}

m["nl"] = {
	canonicalName = "Hollandaca",
	otherNames = {"Netherlandic", "Flemish"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "gmw",
	ancestors = {"dum"},
	sort_key = {
		from = {"[äáâå]", "[ëéê]", "[ïíî]", "[öóô]", "[üúû]", "ç", "ñ", "^-"},
		to  = {"a"	 , "e"	, "i"	, "o"	, "u"	, "c", "n"}} ,
	standardChars = "A-Za-z0-9" .. PUNCTUATION .. u(0x2800) .. "-" .. u(0x28FF),
}

m["nn"] = {
	canonicalName = "Yeni Norveççe",
	otherNames = {"New Norwegian", "Nynorsk"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "gmq",
	ancestors = {"gmq-mno"},
}

m["no"] = {
	canonicalName = "Norveççe",
	scripts = {"Latn"},
	family = "gmq",
	ancestors = {"gmq-mno"},
}

m["nr"] = {
	canonicalName = "Ndebele dili",
	otherNames = {"South Ndebele"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt-ngu",
	entry_name = {
		from = {"[āàáâǎ]", "[ēèéêě]", "[īìíîǐ]", "[ōòóôǒ]", "[ūùúûǔ]", "ḿ", "[ǹńň]", MACRON, ACUTE, GRAVE, CIRC, CARON},
		to  = {"a"   , "e"   , "i"   , "o"   , "u"   , "m", "n"  }},
}

m["nv"] = {
	canonicalName = "Navahoca",
	otherNames = {"Navaho", "Diné bizaad"},
	scripts = {"nv-Latn"},
	family = "apa",
	sort_key = {
		from = {"[áą]", "[éę]", "[íį]", "[óǫ]", "ń", "^n([djlt])", "ł" , "[ʼ’']", ACUTE},
		to  = {"a"  , "e"  , "i"  , "o"  , "n", "ni%1"	 , "l"}}, -- the copyright sign is used to guarantee that ł will always be sorted after all other words with l
}

m["ny"] = {
	canonicalName = "Chichewa dili",
	otherNames = {"Chicheŵa", "Chinyanja", "Nyanja", "Chewa", "Cicewa", "Cewa", "Cinyanja"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt",
	entry_name = {
		from = {"ŵ", "Ŵ", "á", "Á", "é", "É", "í", "Í", "ó", "Ó", "ú", "Ú", "ń", "Ń", "ḿ", "Ḿ" },
		to  = {"w", "W", "a", "A", "e", "E", "i", "I", "o", "O", "u", "U", "n", "N", "m", "M"}},
	sort_key = {
		from = {"ng'"},
		to  = {"ng"}} 
}

m["oc"] = {
	canonicalName = "Oksitanca",
	otherNames = {"Provençal", "Auvergnat", "Auvernhat", "Gascon", "Languedocien", "Lengadocian", "Shuadit", "Chouhadite", "Chouhadit", "Chouadite", "Chouadit", "Shuhadit", "Judeo-Provençal", "Judeo-Provencal", "Judeo-Comtadin"},
	scripts = {"Latn", "Hebr"},
	family = "roa",
	ancestors = {"pro"},
	sort_key = {
		from = {"[àá]", "[èé]", "[íï]", "[òó]", "[úü]", "ç", "([lns])·h"},
		to  = {"a"  , "e"  , "i"  , "o"  , "u"  , "c", "%1h"	 }} ,
}

m["oj"] = {
	canonicalName = "Ojibwe dili",
	otherNames = {"Chippewa", "Ojibway", "Ojibwemowin", "Southwestern Ojibwa"},
	scripts = {"Cans", "Latn"},
	family = "alg",
}

m["om"] = {
	canonicalName = "Oromo dili",
	otherNames = {"Orma", "Borana-Arsi-Guji Oromo", "West Central Oromo"},
	scripts = {"Latn", "Ethi"},
	family = "cus",
}

m["or"] = {
	canonicalName = "Oriya dili",
	otherNames = {"Odia", "Oorya"},
	scripts = {"Orya"},
	family = "inc",
	translit_module = "or-translit",
	ancestors = {"inc-mgd"},
}

m["os"] = {
	canonicalName = "Osetçe",
	otherNames = {"Ossete", "Ossetic", "Digor", "Iron"},
	scripts = {"Cyrl", "Geor", "Latn"},
	family = "ira",
	translit_module = "os-translit",
	override_translit = true,
	ancestors = {"oos"},
	entry_name = {
		from = {GRAVE, ACUTE},
		to  = {}} ,
}

m["pa"] = {
	canonicalName = "Pencapça",
	otherNames = {"Panjabi"},
	scripts = {"Guru", "Arab", "Deva"},
	family = "inc",
	ancestors = {"psu"},
	translit_module = "translit-redirect",
}

m["pi"] = {
	canonicalName = "Pali dili",
	scripts = {"Latn", "Deva", "Beng", "Sinh", "Mymr", "Thai", "Lana", "Khmr"}, -- holds Laoo, not enough glyphes to render
	family = "inc",
	ancestors = {"bh"},
	sort_key = {
		from = {"ā", "ī", "ū", "ḍ", "ḷ", "[ṁṃ]", "[ṇñṅ]", "ṭ"},
		to  = {"a", "i", "u", "d", "l", "m"  , "n"	, "t"}} ,
}

m["pl"] = {
	canonicalName = "Lehçe",
	scripts = {"Latn"},
	family = "zlw",
	ancestors = {"zlw-opl"},
	sort_key = {
		from = {"[Ąą]", "[Ćć]", "[Ęę]", "[Łł]", "[Ńń]", "[Óó]", "[Śś]", "[Żż]", "[Źź]"},
		to  = {
			"a" .. u(0x10FFFF),
			"c" .. u(0x10FFFF),
			"e" .. u(0x10FFFF),
			"l" .. u(0x10FFFF),
			"n" .. u(0x10FFFF),
			"o" .. u(0x10FFFF),
			"s" .. u(0x10FFFF),
			"z" .. u(0x10FFFF),
			"z" .. u(0x10FFFE)}} ,
}

m["ps"] = {
	canonicalName = "Peştuca",
	otherNames = {"Pashtun", "Pushto", "Pashtu", "Central Pashto", "Northern Pashto", "Southern Pashto", "Pukhto", "Pakhto", "Pakkhto", "Afghani"},
	scripts = {"ps-Arab"},
	family = "ira-eas",
}

m["pt"] = {
	canonicalName = "Portekizce",
	otherNames = {"Modern Portuguese"},
	scripts = {"Latn", "Brai"},
	family = "roa",
	ancestors = {"roa-opt"},
	sort_key = {
		from = {"[àãáâä]", "[èẽéêë]", "[ìĩíï]", "[òóôõö]", "[üúùũ]", "ç", "ñ"},
		to  = {"a"	 , "e"	 , "i"	 , "o"	 , "u"	 , "c", "n"}} ,
}

m["qu"] = {
	canonicalName = "Keçuva dili",
	scripts = {"Latn"},
	family = "qwe",
}

m["rm"] = {
	canonicalName = "Reto Romanca",
	otherNames = {"Romansh", "Rumantsch", "Romanche"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "roa",
}

m["ro"] = {
	canonicalName = "Rumence",
	otherNames = {"Daco-Romanian", "Roumanian", "Rumanian"},
	scripts = {"Latn", "Cyrl"},
	family = "roa",
	sort_key = {
    from = {"ă" , "â" , "î" , "ș" , "ț" },
    to  = {"a~", "a~~", "i~", "s~", "t~"}},
}

m["ru"] = {
	canonicalName = "Rusça",
	scripts = {"Cyrl", "Brai"},
	family = "zle",
	translit_module = "ru-translit",
	sort_key = {
		from = {"ё"},
		to  = {"е" .. mw.ustring.char(0x10FFFF)}},
	entry_name = {
		from = {"Ѐ", "ѐ", "Ѝ", "ѝ", GRAVE, ACUTE},
		to  = {"Е", "е", "И", "и"}},
	standardChars = "ЁІА-яёі0-9—" .. PUNCTUATION,
}

m["rw"] = {
	canonicalName = "Ruanda dili",
	otherNames = {"Rwanda", "Kinyarwanda", "Rundi", "Kirundi", "Ha", "Giha", "Hangaza", "Vinza", "Shubi", "Subi"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt",
}

m["sa"] = {
	canonicalName = "Sanskritçe",
	scripts = {"Deva", "Beng", "Brah", "Gran", "Gujr", "Guru", "Khar", "Knda", "Mlym", "Mymr", "Orya", "Shrd", "Sinh", "Taml", "Telu", "Thai", "Tibt"},
	family = "inc",
	translit_module = "sa-translit",
}

m["sc"] = {
	canonicalName = "Sarduca",
	otherNames = {"Campidanese", "Campidanese Sardinian", "Logudorese", "Logudorese Sardinian", "Nuorese", "Nuorese Sardinian"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "roa",
}

m["sd"] = {
	canonicalName = "Sindi dili",
	scripts = {"sd-Arab", "Deva"},
	family = "inc",
}

m["se"] = {
	canonicalName = "Kuzey Sami dili",
	otherNames = {"North Sami", "Northern Saami", "North Saami"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "smi",
	entry_name = {
		from = {"([đflmnŋrsšŧv])'%1"},
		to  = {"%1%1"} },
}

m["sg"] = {
	canonicalName = "Sango dili",
	scripts = {"Latn"},
	family = "crp",
}

m["sh"] = {
	canonicalName = "Sırp-Hırvatça",
	otherNames = {"BCS", "Croato-Serbian", "Serbocroatian", "Bosnian", "Croatian", "Montenegrin", "Serbian"},
	scripts = {"Latn", "Cyrl"},
	family = "zls",
	entry_name = {
		from = {"[ȀÀȂÁĀÃ]", "[ȁàȃáāã]", "[ȄÈȆÉĒẼ]", "[ȅèȇéēẽ]", "[ȈÌȊÍĪĨ]", "[ȉìȋíīĩ]", "[ȌÒȎÓŌÕ]", "[ȍòȏóōõ]", "[ȐȒŔ]", "[ȑȓŕ]", "[ȔÙȖÚŪŨ]", "[ȕùȗúūũ]", "Ѐ", "ѐ", "[ӢЍ]", "[ӣѝ]", "[Ӯ]", "[ӯ]", GRAVE, ACUTE, DGRAVE, INVBREVE, MACRON, TILDE},
		to  = {"A"	 , "a"	 , "E"	 , "e"	 , "I"	 , "i"	 , "O"	 , "o"	 , "R"	, "r"	, "U"	 , "u"	 , "Е", "е", "И"  , "и", "У", "у"  }},
	wikimedia_codes = {"sh", "bs", "hr", "sr"},
}

m["si"] = {
	canonicalName = "Singalezce",
	otherNames = {"Singhalese", "Sinhala"},
	scripts = {"Sinh"},
	family = "inc",
	ancestors = {"pmh"},
	translit_module = "si-translit",
	override_translit = true,
}

m["sk"] = {
	canonicalName = "Slovakça",
	scripts = {"Latn"},
	family = "zlw",
	sort_key = {
		from = {"[áä]", "é", "í", "[óô]", "ú", "ý", "ŕ", "ĺ", "[" .. DIAER .. ACUTE .. CIRC .. "]"},
		to  = {"a"  , "e", "i", "o"  , "u", "y", "r", "l", ""}} ,
}

m["sl"] = {
	canonicalName = "Slovence",
	otherNames = {"Slovenian"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "zls",
	entry_name = {
		from = {"[ÁÀÂȂȀ]", "[áàâȃȁ]", "[ÉÈÊȆȄỆẸ]", "[éèêȇȅệẹə]", "[ÍÌÎȊȈ]", "[íìîȋȉ]", "[ÓÒÔȎȌỘỌ]", "[óòôȏȍộọ]", "[ŔȒȐ]", "[ŕȓȑ]", "[ÚÙÛȖȔ]", "[úùûȗȕ]", "ł", GRAVE, ACUTE, DGRAVE, INVBREVE, CIRC, DOTBELOW},
		to  = {"A"	 , "a"	 , "E"		, "e"		 , "I"	 , "i"	 , "O"		, "o"		, "R"	, "r"	, "U"	 , "u"	 , "l"}} ,
}

m["sm"] = {
	canonicalName = "Samoaca",
	scripts = {"Latn"},
	family = "poz-pol",
}

m["sn"] = {
	canonicalName = "Şona dili",
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt",
}

m["so"] = {
	canonicalName = "Somalice",
	scripts = {"Latn", "Arab", "Osma"},
	family = "cus",
	entry_name = {
		from = {"[ÁÀÂ]", "[áàâ]", "[ÉÈÊ]", "[éèê]", "[ÍÌÎ]", "[íìî]", "[ÓÒÔ]", "[óòô]", "[ÚÙÛ]", "[úùû]", "[ÝỲ]", "[ýỳ]"},
		to  = {"A"	 , "a"	 , "E"	, "e" , "I"	 , "i"	 , "O"	, "o"	, "U" , "u", "Y", "y"}} ,
}

m["sq"] = {
	canonicalName = "Arnavutça",
	scripts = {"Latn", "Elba"},
	family = "sqj",
	sort_key = {
		from = { '[âãä]', '[ÂÃÄ]', '[êẽë]', '[ÊẼË]', 'ĩ', 'Ĩ', 'õ', 'Õ', 'ũ', 'Ũ', 'ỹ', 'Ỹ', 'ç', 'Ç' },
		to  = {   'a',   'A',   'e',   'E', 'i', 'I', 'o', 'O', 'u', 'U', 'y', 'Y', 'c', 'C' } } ,
}

m["sr"] = {
	canonicalName = "Sırpça",
}

m["ss"] = {
	canonicalName = "Svati dili",
	otherNames = {"Swati"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt-ngu",
	entry_name = {
		from = {"[āàáâǎ]", "[ēèéêě]", "[īìíîǐ]", "[ōòóôǒ]", "[ūùúûǔ]", "ḿ", "[ǹńň]", MACRON, ACUTE, GRAVE, CIRC, CARON},
		to  = {"a"   , "e"   , "i"   , "o"   , "u"   , "m", "n"  }},
}

m["st"] = {
	canonicalName = "Sotho dili",
	otherNames = {"Sesotho", "Southern Sesotho", "Southern Sotho"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt",
}

m["su"] = {
	canonicalName = "Sunda dili",
	scripts = {"Latn", "Sund"},
	family = "poz-msa",
	translit_module = "su-translit",
}

m["sv"] = {
	canonicalName = "İsveççe",
	scripts = {"Latn"},
	family = "gmq",
	ancestors = {"gmq-osw"},
}

m["sw"] = {
	canonicalName = "Savahili dili",
	otherNames = {"Settler Swahili", "KiSetla", "KiSettla", "Setla", "Settla", "Kitchen Swahili", "Kihindi", "Indian Swahili", "KiShamba", "Kishamba", "Field Swahili", "Kibabu", "Asian Swahili", "Kimanga", "Arab Swahili", "Kitvita", "Army Swahili"},
	scripts = {"Latn", "Arab"},
	family = "bnt",
	sort_key = {
		from = {"ng'", "^-"},
		to  = {"ngz"}} ,
}

m["ta"] = {
	canonicalName = "Tamilce",
	scripts = {"Taml"},
	family = "dra",
	ancestors = {"oty"},
	translit_module = "ta-translit",
	override_translit = true,
}

m["te"] = {
	canonicalName = "Telugu dili",
	scripts = {"Telu"},
	family = "dra",
	translit_module = "te-translit",
	override_translit = true,
}

m["tg"] = {
	canonicalName = "Tacikçe",
	otherNames = {"Tadjik", "Tadzhik", "Tajiki", "Tajik Persian"},
	scripts = {"Cyrl", "fa-Arab", "Latn"},
	family = "ira-wes",
	ancestors = {"fa"},
	translit_module = "tg-translit",
	override_translit = true,
	sort_key = {
		from = {"Ё", "ё"},
		to  = {"Е" , "е"}} ,
	entry_name = {
		from = {ACUTE},
		to  = {}} ,
}

m["th"] = {
	canonicalName = "Tayca",
	scripts = {"Thai", "Brai"},
	family = "tai-swe",
	translit_module = "th-translit",
	sort_key = {
		from = {"%p", "([เแโใไ])([ก-ฮ])"},
		to  = {"", "%2%1"}},
}

m["ti"] = {
	canonicalName = "Tigrinya dili",
	scripts = {"Ethi"},
	family = "sem-eth",
	translit_module = "Ethi-translit",
}

m["tk"] = {
	canonicalName = "Türkmence",
	scripts = {"Latn", "Cyrl"},
	family = "trk-ogz",
}

m["tl"] = {
	canonicalName = "Tagalogca",
	scripts = {"Latn", "Tglg"},
	family = "phi",
}

m["tn"] = {
	canonicalName = "Tsvana dili",
	otherNames = {"Setswana"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt",
}

m["to"] = {
	canonicalName = "Tongaca",
	scripts = {"Latn"},
	family = "poz-pol",
}

m["tr"] = {
	canonicalName = "Türkçe",
	scripts = {"Latn"},
	family = "trk-ogz",
	ancestors = {"ota"},
}

m["ts"] = {
	canonicalName = "Tsonga dili",
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt",
}

m["tt"] = {
	canonicalName = "Tatarca",
	scripts = {"Cyrl", "Latn", "Arab", "tt-Arab"},
	family = "trk-kip",
	translit_module = "tt-translit",
	override_translit = true,
}

-- "tw" IS TREATED AS "ak", SEE WT:LT

m["ty"] = {
	canonicalName = "Tahitice",
	scripts = {"Latn"},
	family = "poz-pol",
}

m["ug"] = {
	canonicalName = "Uygurca",
	otherNames = {"Uigur", "Uighur", "Uygur"},
	scripts = {"ug-Arab", "Latn", "Cyrl"},
	family = "trk",
	ancestors = {"chg"},
	translit_module = "ug-translit",
	override_translit = true,
}

m["uk"] = {
	canonicalName = "Ukraynaca",
	scripts = {"Cyrl"},
	family = "zle",
	ancestors = {"orv"},
	translit_module = "uk-translit",
	entry_name = {
		from = {"Ѐ", "ѐ", "Ѝ", "ѝ", GRAVE, ACUTE},
		to  = {"Е", "е", "И", "и"}},
} 
m["ur"] = {
	canonicalName = "Urduca",
	scripts = {"ur-Arab"},
	family = "inc",
	ancestors = {"psu"},
	entry_name = {
		from = {u(0x064B), u(0x064C), u(0x064D), u(0x064E), u(0x064F), u(0x0650), u(0x0651), u(0x0652)},
		to  = {}} ,
}

m["uz"] = {
	canonicalName = "Özbekçe",
	otherNames = {"Northern Uzbek", "Southern Uzbek"},
	scripts = {"Latn", "Cyrl", "fa-Arab"},
	family = "trk",
	ancestors = {"chg"},
}

m["ve"] = {
	canonicalName = "Vendaca",
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt",
}

m["vi"] = {
	canonicalName = "Vietnamca",
	otherNames = {"Annamese", "Annamite"},
	scripts = {"Latn", "Hani"},
	family = "mkh-vie",
	ancestors = {"mkh-mvi"},
}

m["vo"] = {
	canonicalName = "Volapük dili",
	scripts = {"Latn"},
	family = "art",
}

m["wa"] = {
	canonicalName = "Valonca",
	otherNames = {"Liégeois", "Namurois", "Wallo-Picard", "Wallo-Lorrain"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "roa-oil",
	ancestors = {"fro"},
	sort_key = {
		from = {"[áàâäå]", "[éèêë]", "[íìîï]", "[óòôö]", "[úùûü]", "[ýỳŷÿ]", "ç", "'"},
		to  = {"a"	 , "e"	 , "i"	 , "o"	 , "u"	 , "y"	 , "c"}} ,
}

m["wo"] = {
	canonicalName = "Wolof dili",
	otherNames = {"Gambian Wolof"}, -- the subsumed dialect 'wof'
	scripts = {"Latn", "Arab"},
	family = "alv-sng",
}

m["xh"] = {
	canonicalName = "Xhosa dili",
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt-ngu",
	entry_name = {
		from = {"[āàáâǎ]", "[ēèéêě]", "[īìíîǐ]", "[ōòóôǒ]", "[ūùúûǔ]", "ḿ", "[ǹńň]", MACRON, ACUTE, GRAVE, CIRC, CARON},
		to  = {"a"   , "e"   , "i"   , "o"   , "u"   , "m", "n"  }},
}

m["yi"] = {
	canonicalName = "Yahudi Almancası",
	scripts = {"Hebr"},
	family = "gmw",
	ancestors = {"gmh"},
	translit_module = "yi-translit",
}

m["yo"] = {
	canonicalName = "Yorubaca",
	scripts = {"Latn"},
	family = "alv-von",
}

m["za"] = {
	canonicalName = "Zhuang dili",
	scripts = {"Latn", "Hani"},
	family = "tai",
}

m["zh"] = {
	canonicalName = "Çince",
	scripts = {"Hani", "Brai"},
	family = "sit",
	ancestors = {"ltc"},
}

m["zu"] = {
	canonicalName = "Zuluca",
	otherNames = {"isiZulu"},
	scripts = {"Latn"},
	family = "bnt-ngu",
	entry_name = {
        from = {"[āàáâǎ]", "[ēèéêě]", "[īìíîǐ]", "[ōòóôǒ]", "[ūùúûǔ]", "ḿ", "[ǹńň]", MACRON, ACUTE, GRAVE, CIRC, CARON},
        to  = {"a"   , "e"   , "i"   , "o"   , "u"   , "m", "n"  }},
}

return m